VÅRT YRKE

Vårt yrke

Är du lärare på folkhögskola eller är du folkhögskollärare?

Vi kan se på oss själva på olika sätt, och vi är en brokig skara med olika slags utbildningsbakgrund och erfarenheter, men det finns ändå mycket vi har gemensamt.

Det är viktigt att vi folkhögskollärare för ett samtal om vår profession ute på skolorna, eftersom det finns andra som är intresserade av att definiera vår roll och vårt ansvar. Det är vi som definierar vad en folkhögskollärare är och vad professionen innebär.

Folkhögskollärararens yrkesetik

Folkhögskollärarens arbete innebär ett stort ansvar. De gemensamma yrkesetiska riktlinjerna är ett stöd för lärarens kontinuerliga arbete med att tolka det ansvaret och omsätta det i praktisk handling.

Läraren ställs i sin vardag inför situationer som kräver ett moraliskt övervägt, konsekvent och förutsägbart agerande. Det agerandet behöver vara grundat i gemensamt överenskomna värderingar med förankring i folkbildningens tradition och människosyn.

Folkhögskolan som egen utbildningsform

Folkhögskolan blev enligt riksdagsbeslut 2015 en egen utbildningsform och är inte kopplad till komvux eller annan vuxenutbildning utan har en tydlig särställning i förhållande till andra utbildningsformer.

Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål som riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken: ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Det är första gången staten formulerat ett eget mål för folkbildningen. Tidigare har folkhögskolan omfattats av det allmänna målet för vuxenutbildning