STIPENDIER

Solidaritetsstipendiet

Solidaritetsstipendiet – Förbundet Folkhögskollärarnas Internationella solidaritetsstipendium

Förbundet Folkhögskollärarnas fackliga arbete för goda anställningsvillkor, goda arbetsförhållanden och utveckling av skolformen stannar inte vid Sveriges gränser. Solidariteten med lärare i andra länder är en viktig del av förbundets verksamhet. Därför avsätts en del av den fackliga avgiften för att ge möjlighet att söka stipendiemedel för internationellt engagemang.

Stipendiets syfte

Stipendiemedel ska stödja projekt utanför Sveriges gränser. Projekten ska vara inriktade på fackligt arbete, folkbildningsverksamhet eller samarbete med andra organisationer. Det övergripande målet är att utveckla möjligheterna för människors lärande, gemenskap och utveckling på olika områden. Läs mer om anslag till olika projekt på Lärarförbundets hemsida.

Om syftet är att starta ett större projekt ska man även undersöka möjligheten till stöd från andra organisationer som Forum Syd och LO-TCO Biståndsnämnd, som har SIDA-medel att fördela.

Även andra större organisationer kan ibland bidra med pengar eller samverka. Stora projekt kan varken Förbundet Folkhögskollärarna, enskilda medlemmar, lokalavdelningar eller föreningar klara. Där krävs samverkan med större organisationer.

Vem kan söka

Medlem i Förbundet Folkhögskollärarna, lokalavdelning, distrikt eller organisation med medlemmar i förbundet kan söka stipendiemedel.

Ansökan

Stipendiet kan sökas för projekt i framför allt länder med sämre förutsättningar än Sverige, och resestipendier för att utveckla kontakter i detta syfte.

Medel som beviljas ska användas i ett annat land eller för en resa dit, i samband med att ett projekt enligt ovan ska planeras, startas eller genomföras. Man kan inte söka stipendiet för verksamhet i Sverige, exempelvis för att någon från ett annat land ska komma hit. Även om syftet med besöket skulle uppfylla kraven ovan. Det kan heller inte sökas för att täcka eventuella lönekostnader eller förlorad arb. Ej heller kan medel sökas för kursverksamhet för svenska kursdeltagare i annat land.

Både ansökan och rapport ska skickas till

folkhogskollararna@lararforbundet.se

Ansökningstid

Ansökningstillfällena är två varje år, den 15 april och den 15 oktober . Ansökan måste vara inne senast kl 24 sista ansökningsdagen!

Ansökan ska innehålla:

  • Protokollutdrag från den egna organisationen som visar stöd för projektet.
  • Kort beskrivning av aktiviteten/resan, med mål och syften.
  • Beskrivning av förväntat resultat och hur man tänker använda sina erfarenheter/kunskaper efter aktiviteten/resan.
  • En budget där även egen ekonomisk insats framgår.
  • Stipendiet kan täcka högst 50 procent av aktivitetens totala kostnad.
  • Namn och adress på den person eller organisation som söker. Om en organisation eller förening söker, även namn på kontaktperson.

Bedömning av ansökningarna

Ansökningarna bedöms av en av förbundsstyrelsen utsedd stipendiegrupp. De internationella sekreterarna i distrikten får inkomma med eventuella synpunkter innan gruppen tar ställning. Efter bedömning lämnar gruppen ett förslag till förbundsstyrelsen som fattar beslut. Besluten meddelas efter detta till de som sökt.

Redovisning

Den som fått medel beviljat ska efter genomförd verksamhet lämna en skriftlig rapport om resultatet