STIPENDIER

Forskarstipendium

Stipendium för forskningsmöjlighet

för folkhögskollärare

Förbundet Folkhögskollärarna har vid ombudsmötet 2016 beslutat att inrätta ett stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”.
För att utveckla folkhögskollärares yrkeskunnande och professionalitet är det väsentligt att folkhögskollärare ges möjlighet att beforska det egna verksamhetsfältet. Den forskning som idag bedrivs inom folkhögskolefältet genomförs i huvudsak av dem som har annan bakgrund än folkhögskollärare.
Genom att beforska egen praxis möjliggörs att studera nya aspekter av folkhögskolefältet och folkhögskollärarnas yrkesroll
Forskning inom detta fält har relevans för att utveckla vidare förståelse för folkhögskolans särart som egen utbildningsform
Förbundet Folkhögskollärarna har därför beslutat att inrätta ett stipendium på 100 000 kr att utdelas årligen under fyra år.
Stipendiet är avsett att inspirera och möjliggöra för verksamma folkhögskollärare att undersöka sin pedagogiska verklighet.

Stipendiets syfte

Stipendiet kan sökas för

  • Forskningsliknande projekt som berör folkhögskola som utbildningsform och folkhögskollärares profession samt yrkesetiska frågor
  • Forskningsliknande projekt som bidrar till att stärka folkhögskollärarnas profession och folkhögskolans särart

Ansökan om stipendium

Sökande skall vara praktiserande folkhögskollärare och medlem i Förbundet Folkhögskollärarna.
Stipendiet kan sökas av enskild eller flera lärare som vill samarbeta kring grundläggande kunskapssökande om undervisning, pedagogik, den pedagogiska miljön eller annat med relevans för professionen.
Stipendiet kan delas av flera med summor av olika storlek beroende på ansökan.
Beslut om stipendieutdelning
Ansökningar behandlas av Förbundet Folkhögskollärarnas styrelse.
Beslut tas av Förbundet Folkhögskollärarna; beredes och beslutas av styrelsen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En tydligt formulerad forskningsfråga.
  • En detaljerad projektbeskrivning med syfte, metod och tidsplan.
  • En budget som visar kostnader och hur stipendiet är tänkt att användas.
  • En tydlig koppling till statens syften med folkbildningen
  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Resultatet presenteras på sätt som lämpar sig för publicering och vidare spridning. Slutdatum för redovisning ska anges. Plan för återkoppling av resultat ska finnas.

Ansökan skickas till

Förbundet Folkhögskollärarna, Box 12229, 102 26 Stockholm eller ingela.zetterberg@lararforbundet.se
Ansökningsdatum: 15 april, 2017-2020.