OM OSS

Teachers Together

Teachers Together Shaping the Future (TTSF) var ett projekt som avslutades under 2013.

Bistånd

Biståndsprojekt och stöd från Förbundet Folkhögskollärarna

Förbundet Folkhögskollärarna har en lång tradition av samverkan och erfarenhetsutbyte med andra länder. Förbundet Folkhögskollärarna verkar för internationell solidaritet såväl fackligt som med inriktning på att stödja folkbildning och demokrati.

Årligen avsätts en del av medlemsavgiften till Solidaritetsfonden som ska främja fackligt arbete och stödja folkbildningsprojekt i Syd- och Östeuropa. Förbundet Folkhögskollärarna ger också stipendier till medlemmars internationella verksamhet.

Mbeya Tanzania

Under 2005 startade distrikt 2 och förbundet ett fackligt biståndsprojekt i Mbeya Tanzania. Projektet är flerårigt och sker i nära samarbete med TTU Mbeya (TTU = Tanzania Teachers Union).

Projektet startade på initiativ av våra fackliga TTU-samarbetspartners i Mbeya-distirktet. Huvudsyftet är att ge möjlighet till fackligt utvecklingsarbete för alla lärare i distriktet, ca 1 500 lärare. Tyngdpunkten ligger på att utveckla det fackliga arbetet lokalt.

I projektet ingår som en naturlig del de för tanzanianerna viktiga fackliga frågorna som att möta HIV/Aids-problematiken, jämställdhet och demokrati.

Projketet stöds av LO-TCO:s Biståndsnämnd och löper på tills varje lärare i Mbeya nåtts av aktiviteten. Projketet uppstod ur ett vänskolesamarbete mellan folkhögskolor i Förbundet Folkhögskollärarnas distrikt 2 och FDC:s i Mbeya-dustriktet.

Idag finns ett utvecklat vänskolesamarbete mellan cirka 25 svenska folkhögskolor och lika många FDC:s (Folk Development College) i Tanzania. FDC är en skolform för vuxna som uppstått i samarbete med svensk folkhögskola och med SIDA-stöd.

Numera är stödet till FDC:s huvudsakligen från skola till skola, från lärare/kursdeltagare till lärare/kursdeltagare.

Förbundet Folkhögskollärarna ger stöd till vänskolesamarbetet i form av stipendier till medlemmar som reser till sin vänskola för utveckling av skolkontakterna. Projketstöd ges där större samarbetsprojket förekommer som vid facklig utbildning, kompetensutveckling för FDC-lärare, pedagogisk utveckling, materiellt stöd med mera.

Karibu Sweden

Förbundet Folkhögskollärarna är också en aktiv part i Karibu Sweden, en förening för folkhögskolan som arbetar för vänskolesamarbete mellan svenska folkhögskolor och tanzanianska FDC:s.

På flera håll i världen pågår utveckling av folkbildning. Förbundet Folkhögskollärarna stöder projekt i Etiopien, Sydafrika, Bolivia, Kurdistan, Vitryssland med flera länder där folkbildning är möjlig, eller där man försöker få till stånd folkbildning.

Det är Förbundet Folkhögskollärarnas medlemmar som har kontakterna och på olika vägar tar initiativ till folkbildningsutveckling tillsammans med NGO:s (Non-Governmental Organizations) på platsen. Förbundet Folkhögskollärarna ger ideologiskt och ekonomiskt stöd.