OM OSS

Foto: Lena Fredin

Internationellt

Förbundet Folkhögskollärarna deltar i TCO:s internationella arbete och finns representerade i den internationella kommittén och i det internationella nätverket. Förbundet är medlem i den fackliga lärarinternationalen (EI) och deltar aktivt i dess arbete. På den europeiska nivån är (ETUCE) förbundets närmaste samarbetspartner inom EI.

Vill du vara med och diskutera, analysera och byta erfarenheter internationellt? Logga in på Lärarförbundets mötesplats för globala perspektiv och internationell verksamhet. Internationellt arbete med folkbildningsperspektiv.

Förbundet Folkhögskollärarna är också med i den europeiska organisationen European Association for Education of Adults (EAEA), vars medlemmar utgörs av frivilliga vuxenutbildningsorganisationer, folkbildningsorganisationer och NGO:s (Non-Governmental Orginazations). EAEA arbetar för att främja utvecklingen av vuxenutbildning och ökat samarbete mellan de europeiska ländernas vuxenutbildningsorgansiationer.

Nordiska Folkhögskolerådet

Nordiska Folkhögskolerådet (NFR) grundades 1956 och består av de olika folkhögskoleorganisationerna i de nordiska länderna. Rådet har som syfte att arbeta för folkhögskolan och dess pedagogiska profil samt dess demokratiska samhälls- och människosyn. NFR lobbar för att folkhögskolan ska kunna behålla sin frihet och fortsätta utveckla sin egen profil, och samtidigt tillföras offentliga medel.

Rådet är ett organ för kontakt och idéutväxling. Man arrangerar nordiska möten och stöttar olika projekt i syfte att vitalisera det folkliga nordiska samarbetet. Det nordiska samarbetet är idag ofta utvidgat till att omfatta även de baltiska länderna.

NFR har kontinuerliga kontakter med Nordiska Ministerrådet och är med och utvecklar den nya organisationen för Vuxnas lärande.

Alla nivåer inom förbundet

Lokalavdelningarna är aktiva parter i det internationella arbetet och inom bistånds- och utbytesprojekten, som i många fall också har stöd från Forum Syd. Distrikten utser internationella sekreterare som samordnar information och anordnar internationella studiedagar inom sina distrikt.

LO/TCO Biståndsnämnd

LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan för svenska fackförbunds internationella utvecklingssamarbete. På deras hemsida kan du bland annat läsa om den fackliga och politiska situationen i 146 länder och olika fackliga utvecklingsprojekt.