OM OSS

Om Förbundet Folkhögskollärarna

Förbundet Folkhögskollärarna är den fackliga organisationen för lärare och rektorer verksamma inom den svenska folkhögskolan och för studerande som genomgår utbildning till folkhögskollärare.

Värdegrund och organisation

Förbundet Folkhögskollärarna bygger allt fackligt arbete på de grundläggande principerna om solidaritet, jämställdhet och rättvisa. Förbundet Folkhögskollärarna skall tillvarata medlemmarnas intressen samt ha kunskap och kompetens som motsvarar de krav som omvärlden ställer på oss.

Grunden för Förbundet Folkhögskollärarnas fackliga verksamhet är lokalavdelningarna.

  • Lokalavdelning kan teckna kollektivavtal rörande t ex löner, arbetstider, kompetensutveckling med mera.
  • Förbundet skall erbjuda facklig utbildning och stöttning så att förtroendevalda är väl rustade för sitt uppdrag.
  • Distrikten har en viktig uppgift som samordnare och informationskanal mellan folkhögskolorna och skall vid behov ge stöd åt lokalavdelningarna.
  • Förbundsstyrelsen har till uppgift att formulera strategier för att nå beslutade mål och samordna det operativa fackliga arbetet.

Allt fler frågor delegeras från förbund till distrikt och lokalavdelning, vilket kräver god kompetens hos våra fackliga förtroendevalda på samtliga organisationsnivåer.

Förbundet Folkhögskollärarna skall ta en aktiv roll i utvecklingen av folkhögskolan, både när det gäller verksamhetens mål och utvärdering och i fråga om arbetsorganisation, arbetsmiljö och ledningsfunktioner på de enskilda folkhögskolorna.