MEDLEM

Förbundet Folkhögskollärarna – en organisation i förändring

Förslag: Samrådsavdelning inom Lärarförbundet

Förbundet Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse föreslår att Förbundet Folkhögskollärarna och Lärarförbundets medlemmar inom utbildningsområdet folkhögskola

 • omorganiserar Förbundet Folkhögskollärarna till en rikstäckande samrådsavdelning inom Lärarförbundet från och med den 1 juli 2020
 • bildar en samrådsavdelning enligt Lärarförbundets stadgar

Bakgrund

Förbundet Folkhögskollärarna, tidigare Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) har en lång tradition av att samarbeta nära med andra fackliga organisationer. Inom fackföreningsrörelsen har samarbete varit en förutsättning för att bygga kollektivavtal och den svenska modellen. I folkhögskollärarnas profession och förutsättningar är samarbete också en av byggstenarna för yrkesutövande. Samarbete är ett naturligt fundament i förbundet och gynnar medlemmen.

Förbundet Folkhögskollärarna, dåvarande SFHL, beslutade på ombudsmötet 2010 om ett utökat samarbete med Lärarförbundet. Beslutet byggde på långvariga positiva och gynnsamma relationer. SFHL-medlemmarna blev då också medlemmar i Lärarförbundet.

Samarbetet har sedan stärkts genom Förbundet Folkhögskollärarnas kanslis placering på Lärarnas Hus i Stockholm, och kanslipersonalens samarbete med Lärarförbundets centralt anställda och förtroendevalda. Förbundet är idag till stor del delaktigt i Lärarförbundets verksamhet på olika plan. Förbundet Folkhögskollärarnas ombudsman ingår i Lärarförbundets förhandlingsenhet. Förbundet Folkhögskollärarnas förtroendevalda har möjlighet att delta i facklig utbildning och få stöd och hjälp via förtroendevalda och regionombudsmän i Lärarförbundet.

Förbundsstyrelsens motivering

Huvudsyftet med bildandet av en samrådsavdelning är att utveckla medlemsnyttan och stödet till förtroendevalda. Förbundsstyrelsen ser att förslaget leder till enklare kommunikation mellan medlemmar och förtroendevalda, och ännu bättre förutsättningar för stöd till den enskilde medlemmen och till klubbar och samrådsavdelningens styrelse.

Det stöd som en samrådsavdelning har inom Lärarförbundet kan Förbundet Folkhögskollärarna idag inte uppnå eftersom vi är två olika organisationer. Genom att bilda en samrådsavdelning utvecklas samarbetet ytterligare och Förbundet Folkhögskollärarnas medlemmar kan få ett ännu bättre stöd både i arbetsrättsliga och övriga fackliga frågor samt i professionsfrågor. De resurser som finns inom Lärarförbundets organisation blir en naturlig tillgång för Folkhögskollärarnas medlemmar.

I en samrådsavdelning inom Lärarförbundet kan Folkhögskollärarna fortsätta att påverka i både de egna professionsfrågorna och övriga fackliga frågor som är specifika för professionen. Det bidrar till en högre medlemsnytta. Till detta kommer ekonomiska och administrativa vinster som gagnar medlemmarna.
Förbundsstyrelsen är övertygad om att bildandet av en samrådsavdelning inom Lärarförbundets organisation kommer att leda till en bättre kommunikation mellan medlemmar, förtroendevalda och avdelningens styrelse.

Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar. Medlemmarna kan också lättare driva professionsfrågor och utveckla förståelse för professionens behov, styrkor och utveckling.

Under de åtta år som Förbundet Folkhögskollärarna har arbetat i den nuvarande organisationen har mycket tid gått åt till att skapa kontakter och goda förutsättningar för medlemmar, lokalavdelningar och distrikt. Detta har varit viktigt för att vi folkhögskollärare ska vara synliga inom Lärarförbundet. Förbundet Folkhögskollärarna är synliga idag och har en status inom Lärarförbundet, och som samrådsavdelning får vi en tydligare position inom Lärarförbundet.

Demokrati

Genom bildandet av en samrådsavdelning kan medlemsdemokratin utvecklas ytterligare. Medlemmarna kan påverka mer direkt och samrådsavdelningens styrelse kan utveckla närheten till medlemmarna.

Medlemsdemokratin ökar genom en samrådsavdelning. Varje år kallas alla medlemmar till års- och medlemsmöte. Med dagens teknik är det möjligt att genomföra digitala möten oavsett var man befinner sig, men regelbundna fysiska möten är fortsatt viktiga på alla nivåer. Förbundet Folkhögskollärarna har alltid värnat om medlemsdemokratin och den kan utvecklas och fördjupas i en ny arbetsorganisation.

Utbildningsformen folkhögskola

Enligt Samrådsavdelningens stadga ska avdelningsstyrelsen organisera verksamheten för att kontinuerligt kunna fånga upp medlemmarnas professionella och fackliga intressen och tillsammans med medlemmarna driva dessa frågor. Styrelsens uppdrag ska ta till vara och verka för folkhögskollärarnas intressen inom utbildningsformen folkhögskola.

Organisation

Förslaget innebär att medlemmarna/folkhögskollärarna bildar en samrådsavdelning inom Lärarförbundet som kallas Samrådsavdelning Folkhögskola. Avdelningen är rikstäckande och består av klubbar på folkhögskolorna som får förhandlingsrätt (tilldelas av avdelningsstyrelsen) enligt stadgar.

Till medlemsmöte/årsmöte (varje år) kallas alla medlemmar. Detta stärker medlemmarnas demokratiska inflytande.

Avdelningsstyrelsen väljs på årsmöte och är verkställande mellan årsmötena.

Den distriktsorganisation som Förbundet Folkhögskollärarna har idag existerar inte inom Lärarförbundets organisation. Förslagsvis skapas istället regionala nätverk som kan fortsätta att bedriva verksamhet. Nätverk finns redan i Lärarförbundets organisation för till exempel skyddsombud. Samrådsavdelningen kan avsätta medel för regionala nätverk.

Förhandlingsverksamhet

En ombudsman kommer att vara knuten till avdelningen och kommer liksom idag förhandla nationella kollektivavtal för folkhögskollärarna inom ramen för Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund). Avdelningsstyrelsen är förhandlingsråd för avtalsområdet Folkhögskola.

Avdelningen får möjlighet att nominera till Lärarförbundets Förbundsråd samt avtalsdelegation.

Förhandlingsrätt ges av avdelningsstyrelsen till klubb på folkhögskola.

SKL-avtalet

Idag har Lärarförbundet förhandlingsrätten för SKL-avtalet (gäller på landstings-/regionfolkhögskolorna). Vid bildandet av en samrådsavdelning är det Lärarförbundets Samrådsavdelning Folkhögskola som förhandlar med de lokala arbetsgivarna för avdelningens medlemmar alternativt klubbarna (finns det en klubb ger avdelningen förhandlingsrätt till klubben). Samrådsavdelningen har också möjlighet att verka för att bli en del av Lärarförbundets Förbundsråd där avtalsfrågorna diskuteras. Detta gör att medlemmarna får mer direkt inflytande på sina avtalsfrågor.

Medlemsservice

Förutom att samrådsavdelningen ger service tillhandahåller Lärarförbundet Kontakt en god service till medlemmarna. Service till förtroendevalda sker från avdelningen, Lärarförbundet Kontakt samt ombudsmannen.

Ekonomi

Lärarförbundets kongress beslutar om samrådsavdelningens ekonomi.
Ett övergångsavtal som bl a reglerar ekonomiska frågor ska tecknas mellan Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna.

Sammanfattning av förslag om bildande av en samrådsavdelning inom Lärarförbundet

 • Förbundsstyrelsen ser följande fördelar med att bilda en samrådsavdelning:
  Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar
 • Vi får ett mer direkt förhandlingsmandat gentemot SKL
 • Alla medlemmar kan delta i medlemsmöte varje år, vilket skapar en mer demokratisk organisationsstruktur med större möjlighet till direkt inflytande
 • Samrådsavdelningen får möjlighet till direkt inflytande i Lärarförbundet
 • Samrådsavdelningen får stöd och hjälp av Lärarförbundets olika experter
 • Medlemskapet blir tydligare. Medlemmen vänder sig till en enda kanal med sina frågor
 • Medlemmarna får ett bättre stöd i de vardagliga fackliga frågorna genom Lärarförbundet Kontakt
 • Medlemsservicen ökar genom den expertis som finns inom Lärarförbundet på områden som avtalsfrågor, professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor
 • Fackliga företrädare får stöd, hjälp och kompetensutveckling via Lärarförbundets regionkontor och kansli
 • Det finns ekonomiska och administrativa vinster med en Samrådsavdelning. Vi vill värna om medlemmarnas medlemsavgifter

Tidsplan

17-18 oktober – förbundsråd enligt Förbundet Folkhögskollärarnas stadga § 5, en förtroendevald från varje lokalavdelning samt från distriktsstyrelserna deltar. På förbundsrådet diskuteras förslaget om att bilda en samrådsavdelning inom Lärarförbundet.

Distriktsårsmötena februari-mars 2019 – diskussion av bearbetat förslag. Ombud väljs till ett extra förbundsmöte.

Oktober 2019 – extra förbundsmöte/medlemsmöte då ett första beslut tas om att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna och bilda en samrådsavdelning. En interimsstyrelse väljs.

Distriktsårsmötena februari – mars 2020 väljer ombud till förbundsmöte 2020.

Juni 2020 förbundsmöte/medlemsmöte – Förbundet Folkhögskollärarna upplöses och en samrådsavdelning inom Lärarförbundet bildas.