Förslag: Samrådsavdelning inom Lärarförbundet

Vad händer kring förslaget om bildande av Samrådsavdelning inom Lärarförbundet?

Protokollet från det Extra Förbundsmötet, se länk nedan
Protokoll extra förbundsmöte 

Tidsplan:

16 – 17 oktober Extra Förbundsmöte: Förbundet Folkhögskollärarna samlade sina ombud till Extra Förbundsmöte på Djurönäset. Följande beslut togs:

–  ett första beslut att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna.

– uppdra åt förbundsstyrelsen att ska vara arbetsgrupp för bildande av en avdelning för folkhögskollärare inom Lärarförbundet.
 
– att uppmana att Lärarförbundets förbundsstyrelse bildar en avdelning för folkhögskollärare.
 
Förbundsstyrelsen fick med sig förslag och idéer och dessa kommer vi att hantera i arbetet med förslaget till avdelning.
 

Januari – 15 mars 2020 Distriktsårsmöten där nya ombud väljs till Förbundsmötet i juni

10 – 12 juni 2020 Förbundsmöte – andra beslutet att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna.

12 juni 2020

Om Förbundet Folkhögskollärarna beslutar om en upplösning förbundet så bildas Samrådsavdelningen Folkhögskollärarna.

Historik

För åtta år sedan utökade vi vårt samarbete med Lärarförbundet. Förbundet Folkhögskollärarna är idag till stor del delaktigt i Lärarförbundets verksamhet på olika plan. Vi ser också att samarbetet har varit till stor nytta för våra medlemmar.

För att ytterligare fördjupa samarbete föreslår Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse nu en omorganisation där vi bildar en en samrådsavdelning inom Lärarförbundet.

Sammanfattning

 • Samrådsavdelningen äger och driver folkhögskollärarnas professionsfrågor.
 • Genom bildandet av en samrådsavdelning frigörs mer resurser att arbeta med utbildningsformen folkhögskola.
 • Medlemskapet blir tydligare.
 • Medlemmen vänder sig till en enda kanal med sina frågor.
 • Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar genom att vi får ett mer direkt förhandlingsmandat gentemot SKL.
 • Medlem kallas till årsmöte.
 • Medlemmarna i samrådsavdelningen får möjlighet till direkt inflytande i Lärarförbundet genom möjligheten att väljas in i Lärarförbundets olika beslutande organ.
 • Ekonomiska och administrativa vinster.
 • Samrådsavdelningen får stöd och hjälp av Lärarförbundets olika experter.
 • Medlemmarna får ett bättre stöd i de vardagliga fackliga frågorna genom Lärarförbundet Kontakt och medlemsservice ökar genom den expertis som finns inom Lärarförbundet på områden som avtalsfrågor, professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
 • Medlemmar och fackliga företrädare får stöd, hjälp och kompetensutveckling via Lärarförbundets regionkontor och kansli.
 • Distrikten ersätts av Regionala råd

Läs mer här Omarbetat förslag angående samrådsavdelning