STIPENDIER

Forskarstipendium

Stipendium för forskningsmöjlighet

för folkhögskollärare

Förbundet Folkhögskollärarna har vid ombudsmötet 2016 beslutat att inrätta ett stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”.
För att utveckla folkhögskollärares yrkeskunnande och professionalitet är det väsentligt att folkhögskollärare ges möjlighet att beforska det egna verksamhetsfältet. Den forskning som idag bedrivs inom folkhögskolefältet genomförs i huvudsak av dem som har annan bakgrund än folkhögskollärare.
Genom att beforska egen praxis möjliggörs att studera nya aspekter av folkhögskolefältet och folkhögskollärarnas yrkesroll
Forskning inom detta fält har relevans för att utveckla vidare förståelse för folkhögskolans särart som egen utbildningsform
Förbundet Folkhögskollärarna har därför beslutat att inrätta ett stipendium på 100 000 kr att utdelas årligen under fyra år.
Stipendiet är avsett att inspirera och möjliggöra för verksamma folkhögskollärare att undersöka sin pedagogiska verklighet.

Stipendiets syfte

Stipendiet kan sökas för

  • Forskningsliknande projekt som berör folkhögskola som utbildningsform och folkhögskollärares profession samt yrkesetiska frågor
  • Forskningsliknande projekt som bidrar till att stärka folkhögskollärarnas profession och folkhögskolans särart

Ansökan om stipendium

Sökande skall vara praktiserande folkhögskollärare och medlem i Förbundet Folkhögskollärarna.
Stipendiet kan sökas av enskild eller flera lärare som vill samarbeta kring grundläggande kunskapssökande om undervisning, pedagogik, den pedagogiska miljön eller annat med relevans för professionen.
Stipendiet kan delas av flera med summor av olika storlek beroende på ansökan.
Beslut om stipendieutdelning
Ansökningar behandlas av Förbundet Folkhögskollärarnas styrelse.
Beslut tas av Förbundet Folkhögskollärarna; beredes och beslutas av styrelsen.

Ansökan

Till ansökan bifogas
Projektbeskrivning/ projektplan uppställd utifrån vetenskaplig metod.
Budget, som visar kostnader och hur stipendiet har tänkt användas.

Resultatet presenteras på sätt som lämpar sig för publicering och vidare spridning.
Slutdatum för redovisning ska anges. Plan för återkoppling av resultat ska finnas.

Ansökan skickas till

Förbundet Folkhögskollärarna, Box 12229, 102 26 Stockholm eller ingela.zetterberg@lararforbundet.se
Ansökningsdatum: 15 oktober och 15 april, 2017-2020.

Förbundet Folkhögskollärarna deltar i TCO:s internationella arbete och finns representerade i den internationella kommittén och i det internationella nätverket.
 Förbundet är medlem i den fackliga lärarinternationalen (EI) och deltar aktivt i dess arbete.
 På den europeiska nivån är (ETUCE) förbundets närmaste samarbetspartner inom EI.

Vill du vara med och diskutera, analysera och byta erfarenheter internationellt? Logga in på Lärarförbundets mötesplats för globala perspektiv och internationell verksamhet. Internationellt arbete med folkbildningsperspektiv.

Förbundet Folkhögskollärarna är också med i den europeiska vuxenutbildningsorganisationen European Association for Education of Adults (EAEA), vars medlemmar utgörs av frivilliga vuxenutbildningsorganisationer, folkbildningsorganisationer och NGO:s (Non-Governmental Orginazations). EAEA arbetar för att främja utvecklingen av vuxenutbldning och ökat samarbete mellan de europeiska ländernas vuxenutbildningsorgansiationer.

Nordiska Folkhögskolerådet

Nordiska Folkhögskolerådet (NFR) grundades 1956 och består av de olika folkhögskoleorganisationerna i de nordiska länderna. Rådet har som syfte att arbeta för folkhögskolan och dess pedagogiska profil samt dess demokratiska samhälls- och människosyn. NFR lobbar för att folkhögskolan ska kunna behålla sin frihet och fortsätta utveckla sin egen profil, och samtidigt tillföras offentliga medel.

Rådet är ett organ för kontakt och idéutväxling. Man arrangerar nordiska möten och stöttar olika projekt i syfte att vitalisera det folkliga nordiska samarbetet. Det nordiska samarbetet är idag ofta utvidgat till att omfatta även de baltiska länderna.

NFR har kontinuerliga kontakter med Nordiska Ministerrådet och är med och utvecklar den nya organisationen för Vuxnas lärande.

Alla nivåer inom förbundet

Lokalavdelningarna är aktiva parter i det internationella arbetet och inom bistånds- och utbytesprojekten, som i många fall också har stöd från Forum Syd. Distrikten utser internationella sekreterare som samordnar information och anordnar internationella studiedagar inom sina distrikt.

LO/TCO Biståndsnämnd

LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan för svenska fackförbunds internationella utvecklingssamarbete. På deras hemsida kan du bland annat läsa om den fackliga och politiska situationen i 146 länder och olika fackliga utvecklingsprojekt.

www.lotcobistand.org