STIPENDIER

Forskarstipendium

Förbundet Folkhögskollärarna har vid ombudsmötet 2016 beslutat att inrätta ett stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”.

För att utveckla folkhögskollärares yrkeskunnande och professionalitet är det väsentligt att folkhögskollärare ges möjlighet att beforska det egna verksamhetsfältet. Den forskning som idag bedrivs inom folkhögskolefältet genomförs i huvudsak av dem som har annan bakgrund än folkhögskollärare.

  • Genom att beforska egen praxis möjliggörs att studera nya aspekter av folkhögskolefältet och folkhögskollärarnas yrkesroll
  • Forskning inom detta fält har relevans för att utveckla vidare förståelse för folkhögskolans särart som egen utbildningsform

Förbundet Folkhögskollärarna har därför beslutat att inrätta ett stipendium på 100 000 kr att utdelas årligen under fyra år.

Stipendiet är avsett att inspirera och möjliggöra för verksamma folkhögskollärare att undersöka sin pedagogiska verklighet.

Stipendiets syfte
Stipendiet kan sökas för

  • Forskningsliknande projekt som berör folkhögskola som utbildningsform och folkhögskollärares profession samt yrkesetiska frågor
  • Forskningsliknande projekt som bidrar till att stärka folkhögskollärarnas profession och folkhögskolans särart

Ansökan om stipendium

Sökande skall vara praktiserande folkhögskollärare och medlem i Förbundet Folkhögskollärarna.
Stipendiet kan sökas av enskild eller flera lärare som vill samarbeta kring grundläggande kunskapssökande om undervisning, pedagogik, den pedagogiska miljön eller annat med relevans för professionen.

Stipendiet kan delas av flera med summor av olika storlek beroende på ansökan.

Beslut om stipendieutdelning

Ansökningar behandlas av Förbundet Folkhögskollärarnas styrelse.

Beslut tas av Förbundet Folkhögskollärarna; beredes och beslutas av styrelsen.

Ansökan

Till ansökan bifogas

Projektbeskrivning/ projektplan uppställd utifrån vetenskaplig metod.
Budget, som visar kostnader och hur stipendiet har tänkt användas.

Resultatet presenteras på sätt som lämpar sig för publicering och vidare spridning.
Slutdatum för redovisning ska anges. Plan för återkoppling av resultat ska finnas.

Ansökan skickas till:

Förbundet Folkhögskollärarna
Box 12229
102 26 eller

ingela.zetterberg@lararforbundet.se

Ansökningsdatum: 15 oktober och 15 april, 2017-2020.